Ochrana osobních údajů


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamnetu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR) je Tibex s.r.o., IČ: 26076977 se sídlem Průmyslová 281, 37382 Boršov nad Vltavou (dále jen „Správce“) Kontaktní údaje jsou Tibex s.r.o., Průmyslová 281, 37382 Boršov nad Vltavou, chmelova@tibex.cz, Tf.: 725 881 476 (Yvetta Chmelová).

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Zpravovatel“). Jmenovitě p. Jiří Netrh, IČ: 73677515.

4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (potřebné pro plnění Vaší objednávky) a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku je podmínkou, která je sama o sobě nezbytně nutná pro uzavření kupní smlouvy.

5. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

5.1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl 6 odst. 1 písm. b) GDPR

5.2. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

5.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s paragrafem 7 odst. 2 zákona č 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

6. Účelem zpracovávání osobních údajů je

6.1. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

6.2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

6.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu neurčitou od ukončení smluvního vztahu) Budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí této doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

10.1. Podílející se na dodání zboží/ služeb/ realizaci zakázek/ realizaci plateb na základě smlouvy,

10.2. Zajišťující služby provozování e-shopu (Zpracovatel) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

10.3. Zajišťující marketingové služby

11. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

12. Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:

12.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

12.2. Právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

12.3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

12.4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl 21 GDPR a

12.5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

12.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše.

13. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

16. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a že k těmto údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

17. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

18. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.

ČESKÁ VÝROBA ČESKÁ VÝROBA

Přední český výrobce textilu.
Vyrábíme pro Vás již téměř 20 let.

SKVĚLÉ CENY SKVĚLÉ CENY

Nakupujte český textil, vybavení
pro hotely a další provozy za skvělé ceny.

RYCHLÁ EXPEDICE RYCHLÁ EXPEDICE

Naprostou většinu zboží držíme
skladem a expedujeme do 48 hodin.

DOPRAVA ZDARMA DOPRAVA ZDARMA

Nakupte alespoň za 2.000,-
a zboží Vám zašleme zdarma a rychle.

MENUX